Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als buiten de vakanties om verlof wilt aanvragen moet u daarvoor toestemming vragen bij de directeur van de school. Dit doet u via één van twee onderstaande verlofaanvraagformulieren. Voor het wel of niet toekennen van verlof houden wij ons aan de leerplichtwet. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Formulier ‘vakantie buiten schoolvakanties’

Formulier ‘vrijstelling schoolbezoek gewichtige omstandigheden’