Medezeggenschapsraad

In het onderwijs bestaat een wettelijk verplicht overlegorgaan tussen het bestuur, het personeel en de ouders van een school. Dit orgaan heet de Medezeggenschapsraad (MR). Op elke school worden dagelijks beslissingen genomen. Van kleine keuzes tot grote veranderingen. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als financiën, vakantierooster, schooltijden, organisatie van school en het leerlingvolgsysteem. Als lid van de MR sta je in direct contact met de directie van de school. Zo moeten beleidsstukken van de school vaak eerst langs de MR voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. In welke keuzes de MR advies- om instemmingsrecht heeft, staat beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) vaardigen twee leden af aan een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de boven-schoolse belangen van alle aangesloten scholen. Hier kunt u het medezeggenschapsstatuut van SKOD lezen.

Samenstelling van de MR

De MR van De Stuifhoek bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De leden van de MR worden gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel van de school en de oudergeleding door de ouders. Elke ouder en personeelslid kunnen zich verkiesbaar stellen. Na drie jaar moeten zij aftreden en worden er verkiezingen georganiseerd.

De huidige MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

Mevr. Marjolein van Bruggen
Dhr. Guido van Gool
Dhr. Serviel Smolders

Mevr. Nikki de Laat
Mevr. Eugenie Schets
Mevr. Perrie Vollebregt

GMR:

Mevr. Marjolein van Bruggen (oudergeleding)
Mevr. Perrie Vollebregt (teamgeleding)

Denk actief mee met onze medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad nodigt u uit om actief mee te denken over alle zaken die de school aangaan. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of (positieve) kritiek dan kunt u een mail sturen naar: mrdestuifhoek@skod.org. U benadert met dit mailadres de voltallige MR, inclusief de directie van de school. Natuurlijk kunt u ook alle leden op elk moment persoonlijk benaderen.

Per schooljaar stelt de MR een jaarverslag op. U kunt hier het MR jaarverslag 2021-2022  lezen.

De MR vergadert 6 keer in het schooljaar. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders besluit. Dat kan wanneer zich een geval voordoet zoals beschreven is in het Medezeggenschapsreglement. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u contact opnemen met één van de hierboven genoemde MR-leden.