Ouderraad 2018-03-12T14:05:42+00:00

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de Stuifhoek zitten, zijn lid van de oudervereniging van De Stuifhoek, indien zij de ouderbijdrage betalen. De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep.

Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld wordt bijvoorbeeld elk kind verzekerd m.b.t. ongevallen, invaliditeit en overlijden. Er worden ook allerlei evenementen van dat geld georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling. Hiervoor kunt u de ouderraad machtigen zodat het bedrag per automatisch incasso afgeschreven wordt. Ouders die de ouderraad niet willen machtigen kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 40 RABO 0131 5153 30 t.n.v. Ouderraad bs. “De Stuifhoek”. Hoe u de ouderbijdrage kunt voldoen (via machtiging of door over te maken) leest u hier

Indien het voor u financieel moeilijk haalbaar is om de ouderbijdrage te voldoen, kan Stichting Leergeld mogelijk een oplossing bieden. Informatie over stichting Leergeld is verkrijgbaar op school.

Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen 5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. De kosten voor deze uitstapjes worden per kind berekend en dit is wel een verplichte bijdrage. De onkosten hiervoor worden dus aan alle ouders doorberekend.

Soms worden er kosten gemaakt die bij de ouderraad gedeclareerd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan benzinekosten die gemaakt zijn voor het rijden naar een uitstapje. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden via het declaratieformulier ouderraad.

Voor schooljaar 2017-2018 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Voorzitter
Anita van Oosterhout

Secretaris
José van Gils

Penningmeester
Cindy Peele

Patricia Boxe
Ingrid van Heeren
Charlotte Henskens
Lucy van Kuijk
Saskia Lips
Debby Segeren
Wendy Seremak
Armanda Weterings

De Stuifhoek
De Stuifhoek1 dag geleden
Op donderdagavond 24 mei hebben de kinderen van groep 6, 6/7 en 8 hun passie gepresenteerd aan hun ouders en elkaar. Afgelopen maanden zijn er drie passie periodes geweest. In deze periode van zo”n acht schoolweken maken de kinderen een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp. Ze stellen zichzelf drie onderzoeksvragen. Het antwoord op die vragen kunnen ze op verschillende manieren ontdekken. Via boeken of internet maar ook door het houden van een interview of het doen van proefjes. Vandaag werden de passies (op vaak creatieve wijze) gepresenteerd. En het is duidelijk er is hard gewerkt en veel geleerd door ieder kind op zijn eigen unieke wijze.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek4 dagen geleden
Terwijl de kinderen nog een dagje extra konden genieten van het mooie weer, had het team van De Stuifhoek een studiedag. We hebben met elkaar gesproken over de onderwijs cao, de plannen voor het nieuwe schooljaar en ICT. In het kader van dit laatste onderwerp werden alle teamleden verblijd met een nieuwe laptop, die gebruikt kan worden voor werk. Volgend schooljaar zullen deze laptops ook voor de kinderen worden aangeschaft, de komende periode kunnen de teamleden er alvast mee proefdraaien.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 week geleden
De jaarlijkse sportdag was weer een groot succes. Organisatie bedankt. En natuurlijk was het niet gelukt zonder de enorme inzet van alle vrijwilligers. Ook zij hebben net als de kinderen een topprestatie geleverd!

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 week geleden
Onze juf Patty van groep 8 staat ook op de lijst. Stemmen dus!!!
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag maakt groep 8 de eindtoets. De juffen zijn hard bezig alle laptops startklaar te zetten. En dan is het aan de kids. Zet hem op kanjers! Wij hebben alle vertrouwen in jullie.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Met het hele team aanwezig bij een zeer inspirerende studiemiddag georganiseerd door SKOD.