Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de Stuifhoek zitten, zijn lid van de oudervereniging van De Stuifhoek, indien zij de ouderbijdrage betalen. De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep.

Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld wordt bijvoorbeeld elk kind verzekerd m.b.t. ongevallen, invaliditeit en overlijden. Er worden ook allerlei evenementen van dat geld georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling. Hiervoor kunt u de ouderraad machtigen zodat het bedrag per automatisch incasso afgeschreven wordt. Ouders die de ouderraad niet willen machtigen kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 40 RABO 0131 5153 30 t.n.v. Ouderraad bs. “De Stuifhoek”. Hoe u de ouderbijdrage kunt voldoen (via machtiging of door over te maken) leest u hier

Indien het voor u financieel moeilijk haalbaar is om de ouderbijdrage te voldoen, kan Stichting Leergeld mogelijk een oplossing bieden. Informatie over stichting Leergeld is verkrijgbaar op school.

Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen 5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. De kosten voor deze uitstapjes worden per kind berekend en dit is wel een verplichte bijdrage. De onkosten hiervoor worden dus aan alle ouders doorberekend.

Soms worden er kosten gemaakt die bij de ouderraad gedeclareerd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan benzinekosten die gemaakt zijn voor het rijden naar een uitstapje. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden via het declaratieformulier ouderraad.

Voor schooljaar 2020-2021 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Voorzitter
Vacature

Secretaris
Daphne Achterberg

Penningmeester
Cindy Peele

Marcha van Balen
Kim Brouws
Dancia van Es
Sabine Franken
Joyce de Looze
Sandy Naber
Wendy Seremak
Nicole Sins
Armanda Weterings