Ouderraad

De ouderraad is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep.

Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld worden allerlei evenementen georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per leerling.

Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen 5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. De kosten voor deze uitstapjes worden per kind berekend en aan de betreffende ouders doorberekend.

Soms worden er kosten gemaakt die bij de ouderraad gedeclareerd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan benzinekosten die gemaakt zijn voor het rijden naar een uitstapje. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden via het declaratieformulier ouderraad.

Voor schooljaar 2023-2024 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Voorzitters
Daphne Achterberg en Cindy Peele

Secretaris
Daphne Achterberg

Penningmeester
Cindy Peele

Marcha van Balen
Simone Bastiaansen
Kim Brouws
Melissa van Dongen
Dancia van Es
Chantal Juursema
Evelien Oprins
Marjolijn Slegers
Armanda Weterings